Untitled Document
 
Untitled Document
 
พิธีมิสซาโอกาสเทศกาลตรุษจีน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015 พิธีมิสซาโอกาสเทศกาลตรุษจีน หลังพิธีมิสซามีการเสกส้ม และเสกยานพาหนะ ณ อาสนวิหาร นักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมิสซาเสกสุสานอาสนวิหารนักบุญอันนา
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2015 พิธีมิสซาเสกสุสาน
อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ เวลา 16.00 น.
คุณพ่อสันติ ปิตินิตย์นิรันดร์ เป็นประธานพิธี
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมิสซาวันพุธรับเถ้า
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 พิธีมิสซาวันพุธรับเถ้า
เวลา 19.00 น. ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมฝ่ายการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 มีการประชุมฝ่ายการศึกษา สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ฟื้นฟูบทบาทฆราวาส เขต1-2
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015 ฟื้นฟูบทบาทฆราวาสเขต 1-2
"กฎหมายพระศาสนจักรในมือฆราวาส"
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015 ประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหาร
นักบุญอันนาฯ เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 นักเรียนชั้นอนุบาล
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ มาทัศนศึกษา
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 กิจกรรมผู้สูงอายุ
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาล ประจำเดือนมกราคม 2558
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2015 มีการประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหาร
นักบุญอันนาฯ และร่วมแสดงความยินดีโอกาสครบรอบบวช 24 ปี
ของคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์อบรม
Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมิสซาโอกาสปีใหม่ 2015
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2015 พิธีมิสซาโอกาสปีใหม่ เวลา 10.00 น.
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Untitled Document
QR-CODE BonusPastor
Untitled Document