Untitled Document
 
Untitled Document
 
ประชุมสภาอภิบาลเพื่อเตรียมฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนา
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ประชุมสภาอภิบาลเพื่อเตรียมฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนา
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
เทศน์ตรีวารฯ โดยคุณพ่อพรชัย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2556 เทศน์ตรีวารเตรียมฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ โดย คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
เทศน์ตรีวารฯ และฉลองศาสนาม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 เทศน์ตรีวารเตรียมฉลอง อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ โดย คุณพ่อสุรเดช กิจเจริญ และร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามของคุณพ่อ เบเนดิก ศิริชาญ เอียงผาสุข ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมชีวิตครอบครัว (สชค.)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการส่งเสริมชีวิต
ครอบครัว (สชค.) สังฆมณฑลนครสวรรค์
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
เทศน์ตรีวารฯ และฉลองศาสนาม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 เทศน์ตรีวารเตรียมฉลอง อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ โดย คุณพ่อสุรเดช กิจเจริญ และร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามของคุณพ่อ เบเนดิก ศิริชาญ เอียงผาสุข ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมชีวิตครอบครัว (สชค.)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการส่งเสริมชีวิต
ครอบครัว (สชค.) สังฆมณฑลนครสวรรค์
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมถวายเทียนและปัจจัย ในโอกาสวันเข้าพรรษา
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ร่วมถวายเทียนและปัจจัย
ในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมฝ่ายการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 มีการประชุมฝ่ายการศึกษา
สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาลประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ประชุมสภาอภิบาล
ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมฉลอง
อาสนวิหารนักบุญอันนา และร่วมแสดงความยินดี
ีเนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม
คุณพ่อปีแอร์ ลาบอรี

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ร่วมแสดงความยินดีกับ
คุณพ่อปีแอร์ ลาบอรี โอกาสฉลองศาสนนาม
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า
(พิธีแห่ศีลมหาสนิท)

วันที่ 22 มิถุนายน 2557 พิธีแห่ศีลมหาสนิท
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ และ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ติดตามทิศทางงานอภิบาล
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 ติดตามทิศทางงานอภิบาล
สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
อบรมครูใหม่ ปีการศึกษา 2557
วันที่ 14 มิถุนายน 2557 อบรมครูใหม่ ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนสังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
การประชุมสภาอภิบาล เขต 1
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 มีการประชุมสภาอภิบาล เขต 1 สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ค่ายเยาวชนสมานฉันท์
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 อาสนวิหารนักบุญอันนา
นครสวรรค์ ร่วมส่วนกับ สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์
จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ
บึงบอระเพ็ด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีลงนามความร่วมมือซึ่งกันและกัน
ในการเป็นภาคีเครือข่าย(MOU)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ
อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ โดยได้ตกลงร่วมมือซึ่งกัน
และกัน ในการเป็นภาคีเครือข่าย ด้านการดำเนินกิจกรรม
อนุรักษ์ เผยแพร่ พัฒนางานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และงานวิชาการด้าน การประกันคุณภาพ การศึกษา
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาล เขต 1
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2014 ประชุมสภาอภิบาล เขต 1
ณ วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประมวลภาพอบรมผู้เตรียมตัวเป็นคริสตชน
ประมวลภาพอบรมผู้เตรียมตัวเป็นคริสตชน(คำสอนผู้ใหญ่) โดย บราเดอร์นฤนาท ปานกรด ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์ี
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีรับศีลกำลัง
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2014 พิธีรับศีลกำลัง
ณ วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
อบรมศีลกำลังและซ้อมพิธีรับศีลกำลัง
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2014อบรมศีลกำลัง
และซ้อมพิธีรับศีลกำลัง
ณ วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประมวลภาพกิจกรรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2014
ประมวลภาพกิจกรรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2014
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
สมโภชปัสกา 2014
วันที่ 20 เมษายน 2014 เวลา 08.00 น. มิสซาอาทิตย์สมโภช
ปัสกา ในมิสซามีพิธีโปรดศีลล้างบาป และพิธีรับศีลมหาสนิท
ครั้งแรก ของเด็กนักเรียนค่ายคำสอน หลังมิสซามีแจกไข่ปัสกา
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
วันเสาร์ศักด์สิทธิ์ิ์ 2014
วันที่ 19 เมษายน 2014 เวลา 19.00 น. มิสซาวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์
มีการเสกน้ำ เสกไฟ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
วันศุกร์ศักด์สิทธิ์ิ์ 2014
วันที่ 18 เมษายน 2014 เวลา 15.00 น. มีพิธีเดินรูป 14 ภาค
และนมัสการกางเขน ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 19.00 น. มิสซาวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ มีพิธีล้างเท้า และเฝ้าศีลมหาสนิทณ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ 2014
วันที่ 16 เมษายน 2014 พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2014 คณะสภาอภิบาลอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ และเด็กนักเรียนทุนโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
วันอาทิตย์แห่ใบลาน 2014
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2014 พิธีมิสซาแห่ใบลาน
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2014 คณะวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และสัตบุรุษอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ณ อาสนวิหารนักบุญ อันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Untitled Document
QR-CODE BonusPastor
Untitled Document