Untitled Document
 
Untitled Document
 
มิสซาปิดเดือนแม่พระ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 พิธีมิสซาปิดเดือนแม่พระ ณ หน้าถ้ำแม่พระ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
สวดสายประคำเดือนแม่พระ
สัตบุรุษอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ พร้อมใจร่วมสวด
สายประคำ เดือนแม่พระ กิจกรรมในวันนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 31
ตุลาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ เดือน คาทอลิก
ไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ” เพื่อให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง คือจะมีการรวบรวมสถิติของ
การสวดสายประคำตลอดเดือน ของคาทอลิกทั่วประเทศไทย ให้ครบจำนวน 400,000 สาย อีกด้วย
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมิสซา ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 พิธีมิสซา ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดน้อยบางพระหลวง) ต.บางพระหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมพระสงฆ์ นักบวช เขต 1 ประจำเดือนกันยายน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 มีการประชุมพระสงฆ์ นักบวช เขต 1 สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
การประชุมฝ่ายการศึกษา สังฆมณฑลนครสวรรค์ ประจำเดือนกันยายน
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 มีการประชุมฝ่ายการศึกษา
สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์

ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาลฯ ประจำเดือนกันยายน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 มีการประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ ประจำเดือนกันยายน ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมพลมารี โอกาสฉลองวันแม่พระบังเกิด
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 กิจกรรมพลมารี โอกาสฉลองวันแม่พระบังเกิด ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 มีกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมฝ่ายการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 มีการประชุมฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมวิถีชุมชนวัด ประจำเดือนสิงหาคม
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 มีการประชุมวิถีชุมชนวัด แบ่งปันพระวาจา ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 มีการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ของ นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข
และคุณพ่อไพศาล ราชกิจ เป็นวิทยากรให้การอบรม
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์

ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 มีการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ของ นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข
และคุณพ่อไพศาล ราชกิจ เป็นวิทยากรให้การอบรม
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์

ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และงานวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 สัตบุรุษอาสนวิหารนักบุญอันนา
นครสวรรค์ ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ
งานวันแม่แห่งชาติ ณ อาสนวิหารนักบุญ อันนานครสวรรค์

ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 มีกิจกรรมผู้สูงอายุ แจกของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนคาทอลิกนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ประชุมใหญ่ประจำปีกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนคาทอลิกนครสวรรค์ และจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 พิธีฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนา
นครสวรรค์ และร่วมแสดงความยินดีโอกาสหิรัญสมโภช
แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ของ คุณพ่อ ยอแซฟ สำราญ
ลออสิทธิภิรมย์ โดยมีพระคุณเจ้ายอแซฟพิบูลย์
 วิสิฐนนทชัย เป็นประธานในพิธี
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
แห่พระรูปนักบุญอันนารอบหมู่บ้าน
เทศน์ตรีวารเตรียมฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
โดย คุณพ่อสำราญ ลออสิทธิภิรมย์ และแห่พระรูปนักบุญอันนารอบหมู่บ้าน
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์

ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
เข้าเงียบสภาอภิบาล
เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2556 เข้าเงียบสภาอภิบาลอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีรับศีลล้างบาป
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 พิธีรับศีลล้างบาป
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
เทศน์ตรีวารเตรียมฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนา
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 เทศน์ตรีวารเตรียมฉลอง
อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ โดย คุณพ่อไพศาล ราชกิจ
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์

ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมถวายเทียนและปัจจัย ในโอกาสวันเข้าพรรษา
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ร่วมถวายเทียนและปัจจัย
ในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
เทศน์ตรีวารเตรียมฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 เทศน์ตรีวารเตรียมฉลอง อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ โดย คุณพ่อธวัช สิงห์สา
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์

ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนคาทอลิกนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนคาทอลิกนครสวรรค์
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 คณะเซอร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สภาอภิบาล และสัตบุรุษ ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามของคุณพ่อ เบเนดิก ศิริชาญ เอียงผาสุข ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ปรับปรุงภูมิทัศน์
เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าถ้ำแม่พระ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมวิถีชุมชนวัด ประจำเดือนมิถุนายน
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ประชุมวิถีชุมชนวัด แบ่งปันพระวาจา
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์

ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อปีแอร์ ลาบอรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ร่วมแสดงความยินดีกับ
คุณพ่อปีแอร์ ลาบอรี โอกาสฉลองศาสนนาม
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
การประชุมเขต 1 สังฆมณฑลนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 มีการประชุมเขต 1 สังฆมณฑลนครสวรรค์ ติดตาม ทิศทางงานอภิบาล
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินของอาสนวิหารนักบุญอันนา
วันที่ 16 มิถุนายน 2556 การประมูลสิทธิการเช่าที่ดิน
ของอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus
Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์

ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
อบรมอัตลักษณ์โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556 อบรมอัตลักษณ์
โรงเรียนเซนต์นิโกลาสในหัวข้อ "เป้าหมายและกระบวนการ
การเรียนการสอน ที่เน้นการไตร่ตรอง" ณ ศูนย์อบรม Bonus
Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์

ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีแห่ศีลมหาสนิท
วันที่ 2 มิถุนายน 2556 พิธีแห่ศีลมหาสนิท ณ อาสนวิหารนักบุญ
อันนานครสวรรค์ และ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
นครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมวิถีชุมชนวัด ประจำเดือนพฤษภาคม
วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ประชุมวิถีชุมชนวัด แบ่งปันพระวาจา
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์

ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมใจกันมาภาวนา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 คณะซิสเตอร์รักกางเขน จันทบุรี
ร่วมใจกันมาภาวนา ณ หลุมฝังศพ พระคุณเจ้าบรรจง อารีพรรค
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาล ประจำเดือนพฤษภาคม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
สุดแต่น้ำพระทัย
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 งานเลี้ยงส่งคุณพ่อประเสริฐ
หินฝนทอง โอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ที่วัดนักบุญลูกา บางขาม และต้อนรับ คุณพ่อไพศาล ราชกิจ โอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เป็นผู้ช่วย เจ้าอาวาส
ที่อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
การเข้าเงียบเตรียมจิตใจ
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 มีการเข้าเงียบเตรียมจิตใจสำหรับ
นักเรียนคำสอนที่จะรับศีลล้างบาป และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2556 กลุ่มผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2555 มีกิจกรรมผู้สูงอายุ แจกของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมเยาวชนอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2556 มีการประชุมเยาวชน
อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา
นครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมวิถีชุมชนวัด ประจำเดือนธันวาคมเสกบ้าน
วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ประชุมวิถีชุมชนวัด แบ่งปันพระวาจา ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมิสซาโอกาสฉลอง 50 ปีชีวิตสงฆ์
วันที่ 7 เมษายน 2556 พิธีมิสซาโอกาสฉลอง 50 ปีชีวิตสงฆ์ ของ คุณพ่อ ร็อค วิศิษฏ์ หริพงศ์ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมแสดงความยินดีโอกาสวันปัสกา
วันที่ 31 มีนาคม 2556 คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข คุณพ่อไพศาล ราชกิจ และกลุ่มเยาวชน ร่วมแสดงความยินดีโอกาสวันปัสกา
แด่คุณพ่อปีแอร์ ลาบอรี และ คุณพ่อปีโยต์ ณ บ้านสิเมโอน จ.นครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
สมโภชปัสกา
วันที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 น. มิสซาอาทิตย์สมโภชปัสกา (มีแจกไข่ปัสกา) ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
วันเสาร์ศักด์สิทธิ์ิ์
วันที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 19.00 น. มิสซาวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ มีการเสกน้ำ เสกไฟ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
วันศุกร์ศักด์สิทธิ์ิ์
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 19.00 น. มีพิธีเดินรูป 14 ภาค และนมัสการกางเขน ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 19.00 น. มิสซาวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ มีพิธีล้างเท้า และเฝ้าศีลมหาสนิท
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
วันที่ 27 มีนาคม 2556 พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
เปิดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นประธานเปิดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
วันอาทิตย์ใบลาน
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 พิธีมิสซาแห่ใบลาน ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
การประชุมคูเรียมารดาองค์อุปถัมภ์ และพิธีอาชีแอส
วันที่ 16 มีนาคม 2556 มีการประชุมคูเรียมารดาองค์อุปถัมภ์ และพิธีอาชีแอส ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมฝ่ายการศึกษา์ ประจำเดือนมีนาคม
วันที่ 12 มีนาคม 2556 มีการประชุมฝ่ายการศึกษา
สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
วันที่ 27 มีนาคม 2556 พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
เปิดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นประธานเปิดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
วันอาทิตย์ใบลาน
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 พิธีมิสซาแห่ใบลาน ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
การประชุมคูเรียมารดาองค์อุปถัมภ์ และพิธีอาชีแอส
วันที่ 16 มีนาคม 2556 มีการประชุมคูเรียมารดาองค์อุปถัมภ์ และพิธีอาชีแอส ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมฝ่ายการศึกษา์ ประจำเดือนมีนาคม
วันที่ 12 มีนาคม 2556 มีการประชุมฝ่ายการศึกษา
สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
สอนคำสอนผู้ใหญ่ ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ บางพระหลวง
วันที่ 9 มีนาคม 2556 คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข สอนคำสอนผู้ใหญ่ ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ บางพระหลวง จ.นครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมผู้นำกลุ่มผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 มีการประชุมผู้นำกลุ่มผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
การอบรมสัมมนาครูคาทอลิก
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 มีการอบรมสัมมนาครูคาทอลิก
ของโรงเรียนสังฆมณฑลนครสวรรค์ ในโอกาสปีแห่งความเชื่อ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข และคุณพ่อไพศาล ราชกิจ เป็นวิทยากร
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ทัศนศึกษาุ
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ มาทัศนศึกษาที่อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
มีพิธีอวยพร และเลี้ยงขนมบรรดาเด็กๆ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
การอบรมสัมมนาครูคาทอลิก
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 มีการอบรมสัมมนาครูคาทอลิก
ของโรงเรียนสังฆมณฑลนครสวรรค์ ในโอกาสปีแห่งความเชื่อ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข และคุณพ่อไพศาล ราชกิจ เป็นวิทยากร
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ทัศนศึกษาุ
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ มาทัศนศึกษาที่อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
มีพิธีอวยพร และเลี้ยงขนมบรรดาเด็กๆ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมคูเรียมารดาองค์อุปถัมภ์
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 มีการประชุมคูเรียมารดา
องค์อุปถัมภ์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
แสดงความยินดีโอกาสครบรอบบวช 22 ปี
วันที่ 6 มกราคม 2555 หลังพิธีมิสซาฯ สัตบุรุษอาสนวิหาร
นักบุญอันนาฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟ
นครสวรรค์ แสดงความยินดีโอกาสครบรอบบวช 22 ปี ของคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เจ้าอาวาสอาสนวิหาร
นักบุญอันนา ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมปีใหม่ของกลุ่มผู้สูงอายุ
วันที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. มีกิจกรรมผู้สูงอายุ
ประจำเดือนมกราคม และกิจกรรมปีใหม่ของกลุ่มผู้สูงอายุ
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมิสซาโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2013
วันที่ 1 มกราคม 2556 พิธีมิสซาโอกาสเทศกาลปีใหม่ เวลา 09.30 น. ณ อาสนวิหารนักบุญอันนาฯ หลังพิธีมิสซาฯ ผู้แทนสภาอภิบาล และผู้แทนองค์กรต่างๆ คำนับคุณพ่อโอกาสปีใหม่
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีสวดภาวนาข้ามปี
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 พิธีสวดภาวนาข้ามปี เวลา 23.00 – 24.00 น. ณ อาสนวิหารนักบุญอันนาฯ
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
งานเลี้ยงปีใหม่ให้กับเด็กนักเรียนทุน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

วันที่ 30 ธันวาคม 2555 คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เจ้าอาวาส
อาสนวิหารนักบุญอันนาฯ จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับเด็กนักเรียนทุน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ณ อาคารเอนกประสงค์ อาสนวิหารนักบุญอันนาฯ
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ บางพระหลวง
วันที่ 29 ธันวาคม 2555 พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ และบรรยากาศงานคริสต์มาสที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ บางพระหลวง จ.นครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ
วันที่ 25 ธ.ค. 2555 พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ และบรรยากาศงานคริสต์มาส
วันที่ 24 ธ.ค. 2555 พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ และบรรยากาศงานคริสต์มาสอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมอวยพรโอกาสคริสต์มาส ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
และ พระสังฆราช

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ผู้แทนจากอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ และ โรงเรียนมารีย์วิทยา ร่วมอวยพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2556 แด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มีแดง ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และ พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ณ สำนักมิสซังคาทอลิกนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ฉลองสามเณราลัยจอห์น ปอล นครสวรรค์
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ฉลองสามเณราลัยจอห์น ปอล นครสวรรค์
พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

ชมภาพกิจกรรม

---------------------------------------------------------------------------------------------
ประมวลภาพแห่พระกุมารเยซู
ชมภาพกิจกรรม

---------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครสวรรค์์
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 มีการประชุมฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม

---------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมและงานฉลองประจำปีคูเรียมารดาองค์อุปถัมภ์
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 ประชุมและงานฉลองประจำปีคูเรียมารดาองค์อุปถัมภ์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมติดตามแผนทิศทางงานอภิบาลสังฆมณฑลนครสวรรค์
วันที่ 10 ธันวาคม 2555 ประชุมติดตามแผนทิศทาง
งานอภิบาลสังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ สามเณราลัย จอห์นปอล นครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมวิถีชุมชนวัด ประจำเดือนธันวาคม
วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ประชุมวิถีชุมชนวัด แบ่งปันพระวาจา ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
   
เยี่ยมเยียนให้กำลังใจสามเณรคณะลาซาล
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มเซอร์ร่าอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจสามเณรคณะลาซาล ณ บ้านเณรลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม

---------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 มีกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน มีการสวดภาวนา ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม

---------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมถวายมิสซาแรกกับบรรดาสามเณราลัยจอห์นปอล พร้อมกับกลุ่มเซอร์ร่า์
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 คุณพ่อใหม่ทั้ง 2 ท่าน ร่วมถวายมิสซาแรกกับบรรดาสามเณราลัยจอห์นปอล พร้อมกับกลุ่มเซอร์ร่าอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ ไปร่วมให้กำลังใจ หลังพิธีมิสซารับประทานอาหารร่วมกัน
ชมภาพกิจกรรม

---------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมิสซาแรกของคุณพ่อวันใหม่ ศรีสุข
วันที่ 22 ตุลาคม 2555 พิธีมิสซาแรกของคุณพ่อวันใหม่ ศรีสุข ณ วัดนักบุญอันตน ลานกระบือ จ.สุโขทัย
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมิสซาแรกของคุณพ่อไพศาล ราชกิจ
วันที่ 21 ตุลาคม 2555 พิธีมิสซาแรกของคุณพ่อไพศาล ราชกิจ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเบาหวานด้วยภูมิปัญญาไทย
วันที่ 10-14 ตุลาคม 2555 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเบาหวานด้วยภูมิปัญญาไทย โดย ชมรมเวชบุคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้รับการสนับสนุนจากคาริตัสประเทศไทย ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
   
พิธีมิสซาและเทศน์เตรียมจิตใจ
เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2555 พิธีมิสซาและเทศน์เตรียมจิตใจก่อนฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนาฯ โดย คุณพ่อวีรชน นพคุณทอง จากสังฆมณฑลจันทบุรี ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
อบรมครูใหม่ของโรงเรียนสังฆมณฑลนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 มีการอบรมครูใหม่ของโรงเรียนสังฆมณฑลนครสวรรค์ หัวข้อ วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนคาทอลิก ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 มีการประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อจัดเตรียมงานฉลองอาสนวิหารฯ และพิธีบวชสังฆานุกร สามเณร เคลเมนต์ เทเรส นฤนาท ปานกรด ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 สภาอภิบาล ตัวแทนองค์กร และสัตบุรุษ ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามของคุณพ่อ เบเนดิก ศิริชาญ เอียงผาสุข ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมิสซาและเทศน์เตรียมจิตใจ
เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2555 พิธีมิสซาและเทศน์เตรียมจิตใจก่อนฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนาฯ โดย คุณพ่อวีรชน นพคุณทอง จากสังฆมณฑลจันทบุรี ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
อบรมครูใหม่ของโรงเรียนสังฆมณฑลนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 มีการอบรมครูใหม่ของโรงเรียนสังฆมณฑลนครสวรรค์ หัวข้อ วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนคาทอลิก ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 มีการประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อจัดเตรียมงานฉลองอาสนวิหารฯ และพิธีบวชสังฆานุกร สามเณร เคลเมนต์ เทเรส นฤนาท ปานกรด ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 สภาอภิบาล ตัวแทนองค์กร และสัตบุรุษ ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามของคุณพ่อ เบเนดิก ศิริชาญ เอียงผาสุข ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคกลาง
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคกลาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการและคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน” ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑล
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 มีการประชุมฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครสวรรค์ และประชุมฝ่ายธุรการการเงินของโรงเรียนสังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
ฉลองวัดนักบุญเปาโล หัวดง
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2012 ฉลองวัดนักบุญเปาโล หัวดง จ.นครสวรรค์ โดย คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นประธาน
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อปีแอร์ ลาบอรี
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2012 กลุ่มเซอร์ร่าอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อปีแอร์ ลาบอรี โอกาสฉลองศาสนนาม และเยี่ยมเยียนบรรดาคุณพ่อผู้สูงวัย ณ บ้านสิเมโอน  
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2012 มีการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ โดยมีคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นวิทยากร พร้อมทีมงานบราเดอร์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมโครงการลานบุญ ลานปัญญา ปีงบประมาณ 2555
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 มีการประชุมโครงการลานบุญ ลานปัญญา
ปีงบประมาณ 2555 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
โดยมีคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข ได้เข้าร่วมประชุมในนาม
ของวัดคาทอลิกอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีแห่ศีลมหาสนิท
วันที่ 10 มิถุนายน 2555 พิธีแห่ศีลมหาสนิท ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์ และ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมติดตามและประเมินแผนงานของสังฆมณฑลนครสวรรค์
วันที่ 9 มิถุนายน 2555 ประชุมติดตามและประเมินแผนงานของสังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิถีชุมชนวัด หลักสูตร “การทำงานเป็นทีม” (ครั้งที่ 2)
เมื่อวันที่ 2-4 มิถุนายน 2555 มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิถีชุมชนวัด หลักสูตร “การทำงานเป็นทีม” (ครั้งที่ 2) ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์ ดำเนินการโดย ศูนย์ประสานงานส่งเสริมวิถี ชุมชนวัด สภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
   
ประชุมคริสตชนชุมชนอาสนวิหารนักบุญอันนาฯ เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาอภิบาลอาสนวิหารฯ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. มีการประชุมคริสตชนชุมชน อาสนวิหารนักบุญอันนาฯ เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาอภิบาลอาสนวิหารฯ ชุดใหม่ และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ อาสนวิหารฯดำเนินการให้ชุมชนได้รับทราบ ณ ศูนย์อบรมBonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมวิถีชุมชนวัด
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 มีการประชุมวิถีชุมชนวัด ร่วมแบ่งปันพระวาจา เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
แสวงบุญ
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 กลุ่มผู้สูงอาย
ุวัดพระมารดา นิจจานุเคราะห์ คลองจั่น แสวงบุญ
ที่อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ เวลา 12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกันที่ศูนย์อบรม Bonus Pastor
หลังจากรับประทานอาหารแล้วคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข
ได้บอกเล่าเรื่องราวประวัติของอาสนวิหารนักบุญอันนาฯ และเยี่ยมชม
อาสนวิหารนักบุญอันนาซึ่งขณะนี้ได้กำลังดำเนินการซ่อมแซมหลังคา
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 มีการประชุมผู้ประกอบการ
ร้านค้าบริเวณหน้าอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
และหน้าโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมชั้น 1
ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
โอกาสเสกบ้านสิเมโอน (บ้านพักพระสงฆ์ผู้สูงอายุ)
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และงานเลี้ยงโอกาสเสกบ้านสิเมโอน (บ้านพักพระสงฆ์ผู้สูงอายุ) เวลา 17.30 น. ณ บ้านสิเมโอน จังหวัดนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
เพราะรักจึงจัดให้ อำลาพ่อขุน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2012 คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เจ้าอาวาส
อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ คณะเซอร์โรงเรียน
เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ และสัตบุรุษร่วมจัดงานเลี้ยงส่ง
คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ที่จะเข้ารับตำแหน่งใหม่
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมิสซาปลงศพคุณพ่อเอเทียน กรางซ์
วันที่ 4 พฤษภาคม 2012 เวลา 10.00น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานในพิธีมิสซาปลงศพ
คุณพ่อเอเทียน กรางซ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์สังฆมณฑล
นครสวรรค์ นักบวชชายหญิง บรรดาสัตบุรุษ มาร่วมอาลัยรัก
คุณพ่อเป็นครั้งสุดท้าย ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
สวดภาวนาอุทิศแด่คุณพ่อเอเทียน กรางซ์ คืนที่ 2
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
โดย คุณพ่อประเสริฐ สิทธิ เป็นประธาน หลังพิธีมิสซา
มีการสวดภาวนา อุทิศแด่คุณพ่อเอเทียน กรางซ์
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
สวดภาวนาอุทิศแด่คุณพ่อเอเทียน กรางซ์
เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2012 เวลา 19.00 น. มิสซาขอบพระคุณโดยคุณพ่อประจวบโชค ตรีโสภา
เป็นประธาน ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์ หลังมิสซาสวดภาวนาอุทิศแด่
คุณพ่อเอเทียน กรางซ์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสหกิจคริสเตียนภาคกลาง
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 มีการประชุมสหกิจคริสเตียน
ภาคกลาง ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 150 ท่าน
ชมภาพกิจกรรม
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 เวลา 18.00 น. งานเลี้ยง
แสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อ ดอมินิโก สินธิ์
หนุนทรัพย์ ณ บริเวณหน้าศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาลประชุมเดือนเมษายน
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. มีการประชุมสภา
อภิบาลเดือนเมษายน 2555 เพื่อจัดเตรียมงานเลี้ยงส่ง
คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
ชมภาพกิจกรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมิสซาแรกของพระสงฆ์ใหม่
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น. พิธีมิสซาแรก
ของพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อ ดอมินิโก สินธิ์ หนุนทรัพย์
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------
งานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติครั้งที่ 7 และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555 งานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติครั้งที่ 7 และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อดอมินิโก สินธิ์ หนุนทรัพย์ ณ วัดนักบุญนิโคลาส จ.พิษณุโลก
ชมภาพกิจกรม
   
กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน 
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2555 มีกิจกรรมผู้สูงอายุ แจกของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกันโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรม
พิธีมิสซามีการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กนักเรียน
ค่ายคำสอนปี 2555 หลังมิสซามีการโปรดศีลเจิม
คนไข้ และการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2555 ในพิธีมิสซามีการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กนักเรียน
ค่ายคำสอนปี 2555 หลังมิสซามีการโปรดศีลเจิมคนไข้ และบริเวณหน้าอาสนวิหารนักบุญอันนาฯ มีการรดน้ำ
ขอพร ผู้ใหญ่ ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ชมภาพกิจกรรม
พิธีโปรดศีลล้างบาปให้กับเด็กคำสอนที่มาเข้าค่ายคำสอน
ปี2555 
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2555 มีพิธีโปรดศีลล้างบาปให้กับเด็กคำสอนที่มาเข้าค่ายคำสอน
ปี2555 โดย คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ณ อาสนวิหาร
นักบุญอันนานครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรม
เด็กนักเรียนคำสอนจัดพิธีรดน้ำขอพร 
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2555 บรรดาเด็กนักเรียนคำสอนจัดพิธีรดน้ำขอพรคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข และคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน โอกาสเทศกาล
สงกรานต์ พร้อมกิจกรรม เกมส์ การละเล่นต่างๆ
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรม
คณะเซอร์ และนักเรียนทุนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ
นครสวรรค์ ร่วมอวยพรโอกาสปัสกา 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2012 คณะเซอร์ และนักเรียนทุนโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ร่วมอวยพรโอกาสปัสกาแด่คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข และคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน 
ชมภาพกิจกรม
พิธีมิสซาสมโภชปัสกา
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2012 พิธีมิสซาสมโภชปัสกา ในพิธีมิสซาฯ มีการเสกไข่ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการเกิดใหม่ และมีชีวิตใหม่ร่วมกับพระเยซูคริสตเจ้า และได้แจกไข่ปัสกา ให้กับสัตบุรุษทุกท่าน 
ชมภาพกิจกรรม
วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2012 พิธีมิสซาวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีตื่นเฝ้า
และสมโภชปัสกา พิธีกรรมมี 4 ภาค 1) พิธีแสงสว่าง เสกไฟ
เตรียมเทียนปัสกา แห่เทียนปัสกา และประกาศสมโภชปัสกา 2)
วจนพิธีกรรมเป็นการระลึกถึงงานแห่งความรอดพ้นของมนุษยชาติ
ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดและงานแห่งความรักสำเร็จ
โดยอาศัยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระเยซูเจ้า 3) การเสกน้ำ และการรื้อฟื้นคำสัญญาแห่ง
ศีลล้างบาป 4) ภาคศีลมหาสนิท 
ชมภาพกิจกรรม
วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2012 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ระลึกถึงพระทรมานและการสิ้นพระชนม์
ของพระเยซูเจ้า พิธีกรรมในวันนี้มีสามภาคคือ ภาควจนพิธีกรรม ภาคนมัสการกางเขน และภาครับศีลมหาสนิท
ชมภาพกิจกรรม
พิธีมิสซาวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 พิธีมิสซาวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์เพื่อระลึกถึง
การเลี้ยงของพระคริสตเจ้า มีพิธีล้างเท้าอัครสาวกและหลังมิสซามีการ
ตั้งศีลมหาสนิท
ชมภาพกิจกรรม
ตรวจดูอาสนวิหารนักบุญอันนาฯ เพื่อบูรณะซ่อมแซม
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2012 พระคุณเจ้า พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย พร้อมทีมงานช่างตรวจดูอาสนวิหารนักบุญอันนาฯ ซึ่งมีปัญหาหลังคารั่วและปัญหาเรื่องความร้อน การระบายอากาศภายในอาสนวิหารฯ เพื่อบูรณะซ่อมแซมตามความเหมาะสม 
ชมภาพกิจกรรม
ประมวลภาพค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนอาสนวิหารนักบุญอันนา
นครสวรรค์ 
ประมวลภาพค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนอาสนวิหารนักบุญอันนา
นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เมษายน 2012 
ชมภาพกิจกรรม
พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2012 พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ รื้อฟื้นคำสัญญาของการเป็นสงฆ์ และประกาศโยกย้ายพระสงฆ์สังฆมณฑลนครสวรรค์ปี 2012
โดย พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน
ในพิธี 
ชมภาพกิจกรรม
พิธีมิสซาแห่ใบลาน 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2012 พิธีมิสซาแห่ใบลาน
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม
เยาวชนทำใบลาน 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2012 กลุ่มเยาวชนร่วมกันทำใบลานเพื่อเตรียมพิธีแห่ใบลาน
ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2012 
ชมภาพกิจกรรม
การประชุมเซอร์ร่าเขต 140
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2012 มีการประชุมเซอร์ร่าเขต 140
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า 
เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2012 เทศบาลนครนครสวรรค์และสำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันและฉีดยาคุมกำเนิด ฟรี
ณ ศาลาอันนาผาสุข อาสนวิหารนักบุญอันนา
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมสัญจรเซอร์ร่า 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2012 ประชุมสัญจรบ้านเพื่อนสมาชิกและแสดงความยินดีโอกาส
เสกบ้านใหม่ของสมาชิกคุณลัดดา กิจเจริญ 
ชมภาพกิจกรรม
ฉลองศาสนนาม มอบโล่ห์และเกียรติบัตรครูฯ 
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2012 ฉลองศาสนนามและมอบโล่ห์และเกียรติบัตรแก่ครูที่ทำงาน
ครบ 25 ปี และครูตัวอย่างประจำปีการศึกษา 2554
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมสภาอภิบาล ประจำเดือนมีนาคม 2012 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2012 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหารนักบุญอันนา
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม 2012
เมื่อวันที่  4  มีนาคม 2012  กลุ่มผู้สูงอายุจัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม  มีการแบ่งปันพระวาจา   ตรวจสุขภาพ  ออกกำลังกาย  
และรับประทานอาหารร่วมกัน  ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor 
สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
ปฏิญาณพลมารี 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 สมาชิกพลมารีเปสิเดียมราชินีแห่งสันติภาพ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่
>>รายชื่อสมาชิก<<
ชมภาพกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า
ขลุง สังฆมณฑลจันทบุรี เยี่ยมเยียน 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ชมรมผู้สูงอายุวัดพระหฤทัย
แห่งพระเยซูเจ้า ขลุง สังฆมณฑลจันทบุรี เยี่ยมเยียนชมรม
ผู้สูงอายุอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม
มิสซาที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ บางพระหลวง 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 มีพิธีมิสซาเริ่มเทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ บางพระหลวง โดยคุณพ่อศิริชาญ
เอียงผาสุข เป็นประธาน ในพิธีมิสซามีการรับเถ้า มอบพระวาจา และกระปุกออมสินเพื่อรณรงค์โอกาสเทศกาลมหาพรต
ให้รู้จักประหยัด อดออม เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคม
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอบรมแกนนำ
และทีมงานอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่ประสบ
อุทกภัยและปฏิบัติงานจริงในชุมชน 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2012 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการอบรมแกนนำและทีมงานอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนที่ประสบอุทกภัย และปฏิบัติงานจริงในชุมชน
อาสาสมัครจากชุมชนเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม 
ประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 
เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์ 2012  กลุ่มผู้สูงอายุจัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์  มีการแบ่งปันพระวาจา   ตรวจสุขภาพ  ออกกำลังกาย  และรับประทานอาหารร่วมกัน  ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
เข้าเงียบกลุ่มเซอร์ร่าสังฆมณฑลนครสวรรค์ หัวข้อ “การรื้อฟื้นชีวิตคริสตชน”
เมื่อวันที่ 28 - 29 มกราคม 2012 เข้าเงียบกลุ่มเซอร์ร่าสังฆมณฑลนครสวรรค์ หัวข้อ “การรื้อฟื้นชีวิตคริสตชน” เทศน์โดย คุณพ่อวรัญญู สีข้อน ณ ศูนย์สันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมวางแผนงานโครงการอบรมแกนนำ
และทีมงานอาสาสมัคร
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2012 ประชุมวางแผนงานโครงการ
อบรมแกนนำและทีมงานอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนที่ประสบอุทกภัย และปฏิบัติงานจริงในชุมชน อาสาสมัครจากชุมชนอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม 
สัมมนาอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของ
โรงเรียนสังฆมณฑลนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2012 สัมมนาอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของโรงเรียน
สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม
พิธีมิสซาโอกาสเทศกาลตรุษจีน หลังพิธีมิสซามีการเสกส้ม และยานพาหนะ
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2012 พิธีมิสซาโอกาสเทศกาลตรุษจีน หลังพิธีมิสซามีการเสกส้ม และยานพาหนะ โดย คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน เป็นประธาน ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์์
ชมภาพกิจกรรม
พิธีมิสซาโอกาสคณะลาซาลครบรอบ 60 ปีในประเทศไทย
  ค.ศ.1951 – 2011

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2012 พิธีมิสซาโอกาสคณะลาซาล
ครบรอบ 60 ปี ในประเทศไทย ค.ศ.1951 – 2011
โดย พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ 
วิสิฐนนทชัย เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม 
นักเรียนชั้นอนุบาลเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ชมนกที่วัด
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2012 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ได้
จัดกิจกรรมโดยพาเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลมาชมสวนสัตว์
ที่บริเวณอาสนวิหารนักบุญอันนาฯ 
ชมภาพกิจกรรม 
พิธีมิสซาเสกสุสาน อาสนวิหารนักบุญอันนา
จ.นครสวรรค์

พิธีมิสซาเสกสุสาน อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 เวลา 16.00 น.
ชมภาพกิจกรรม
อบรมครูคาทอลิก
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ครูคาทอลิกจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ และโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “ครูคาทอลิกกับ
ชีวิตคริสตชนที่เข้มแข็ง” ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
กลุ่มผู้สูงอายุวัดเซนต์หลุยส์มาแสวงบุญที่อาสนวิหาร
นักบุญอันนานครสวรรค์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 กลุ่มผู้สูงอายุวัดเซนต์หลุยส์มาแสวงบุญที่อาสนวิหาร
นักบุญอันนานครสวรรค์ พร้อมทั้งมอบผ้าห่มให้กับกลุ่มผู้สูงอายุอาสนวิหารนักบุญอันนาฯ 
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมโครงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมชุมชนอาสนวิหาร
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมแกนนำและทีมงานอาสาสมัคร
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ที่ประสบอุทกภัย และปฏิบัติงานจริงในชุมชน อาสาสมัครจากชุมชนอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ โดยทีมงานของอาจารย์อรพิน แสงสว่าง ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค
ชมภาพกิจกรรม 
ประชุมคูเรียมารดาองค์อุปถัมภ์ และฉลอง 90 ปีคณะพลมารี
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 มีการประชุมคูเรียมารดาองค์อุปถัมภ์ และฉลอง 90 ปีคณะพลมารี ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม
เก็บค่าเช่าที่ดินวัดปี 2555
เมื่อวันที่ 14 – 15 มกราคม 2555 อาสนวิหารนักบุญอันนา
นครสวรรค์ รับชำระค่าเช่าที่ดินประจำปี ณ ศูนย์อบรม
Bonus Pastor
สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม
โครงการอบรมแกนนำและทีมงานอาสาสมัครส่งเสริม
สุขภาพชุมชนที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทยจัดโครงการอบรมแกนนำและทีมงานอาสาสมัคร
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่ประสบอุทกภัย และปฏิบัติงานจริงในชุมชน อาสาสมัครจากชุมชนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยทีมงานของ
อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม   
มอบวุฒิบัตรวิทยาลัยในวัง
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาวิทยาลัยในวัง จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ฝึกอาชีพฟ้าใสปันน้ำใจวิทยาลัยในวัง โดย ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย เป็นผู้มอบ หลังพิธีมอบวุฒิบัตร ฯพณฯ องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม
งานเลี้ยงปีใหม่นักเรียนทุน และกลุ่มเยาวชนฯ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข และคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้นักเรียนทุนโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ และกลุ่มเยาวชนฯ ณ บ้านพักพระสงฆ์ฯ 
ชมภาพกิจกรรม
สวัสดีปีใหม่ 2555
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 สัตบุรุษฯร่วมอวยพรปีใหม่ และรับพรปีใหม่จากคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข คุณพ่อปีแอร์
ลาบอรี และคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน หลังบทภาวนาหลังรับศีลฯ ได้ร่วมรับพรจากพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทพร้อมกัน
โอกาสขึ้นปีใหม่ และหลังพิธีมิสซาฯ คุณพ่อทั้งสามมอบปฏิทินคาทอลิกแก่บรรดาสัตบุรุษ 
ชมภาพกิจกรรม 
คริสตมาสบางพระหลวง
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข และคุณพ่อพรชัย แก้วแหวนเป็นประธานในพิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ และฉลองประจำปี ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ บางพระหลวง โดยได้รับความร่วมมือจากกำนันพรเทพ ราชกิจ คุณทวีศักดิ์
ราชกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง รวมทั้งผู้นำชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้านรวมกันจัดงาน ในโอกาสนี้ได้มีการอวยพรปีใหม่ โดยพระสงฆ์ทางศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ เพื่อส่งความสุขเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน 
ชมภาพกิจกรรม 
ร่วมอวยพรในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 คุณพ่อ และบราเดอร์จากอาสนวิหารนักบุญอันนาฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีฯ และ โรงเรียนมารีย์วิทยา ร่วมอวยพรในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มีแดง
ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
พิธีมิสซาถวายแด่วิญญาญคุณยายม่วย ราชกิจ
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2554 มีพิธีมิสซาถวาย
แด่วิญญาญคุณยายม่วย ราชกิจ ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ บางพระหลวง จ.นครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม
พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2554 มีพิธีมิสซาสมโภช
พระคริสตสมภพ หลังมิสซามีพิธีโปรดศีลล้างบาป และนักเรียนทุนโรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ ร่วมอวยพรโอกาสคริสต์มาสแด่คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข และคุณพ่อพรชัย 
แก้วแหวน
ชมภาพกิจกรรม
คริสต์มาสประจำปี 2011
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ได้จัดงานฉลอง
คริสต์มาสประจำปี 2011 กิจกรรม เริ่มตั้งแต่ 18.00 น.
มีเกมส์การละเล่นต่างๆ การออกร้าน การแสดงบนเวที ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในเครือคาทอลิก
เขตจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มองค์กรและสัตบุรษของ
อาสนวิหารฯ เวลา 22.30 น. มีพิธีมิสซาสมโภช
พระคริสตสมภพ ชมภาพกิจกรรม
คณะเซอร์อวยพรพระคุณเจ้าโอกาสคริสต์มาส
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 คณะเซอร์จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ร่วมอวยพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ แด่ พระคุณเจ้า
บรรจง อารีพรรค ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 
ร่วมอวยพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 คณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ร่วมอวยพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ แด่คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor 
ชมภาพกิจกรรม 
งานคริสต์มาสปี 2011 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นประธานเปิดงานคริสต์มาสปี 2011 ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมอวยพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข และสามเณรใหญ่สังฆมณฑลนครสวรรค์ ร่วมอวยพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ แด่ อธิการิณี เซอร์ อัลเฟรด วรศิลป์ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมติดตามงานอภิบาล
9 ธันวาคม 2554 สังฆมณฑลนครสวรรค์จัดการประชุม
ติดตามแผนทิศทางงานอภิบาลสังฆมณฑลนครสวรรค์
มีพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส เข้าประชุมร่วมกัน
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม   
อวยพรพระกุมารตามบ้าน ปี 2011
บรรยากาศการอวยพรพระกุมารตามบ้าน ปี 2011 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป 
ชมภาพกิจกรรม 
วินเซนต์เดอปอล
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 คณะมนตรีวินเซน เดอ ปอล
แห่งประเทศไทยมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสนับสนุน
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม 
๕ ธันวามหาราช
เข้าร่วมโครงการศาสนพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2554
ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
วจนพิธีกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ
4 ธันวาคม 2554 กลุ่มผู้สูงอายุฯ จัดงานแสดงความกตัญญู
ต่อพ่อในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา
นครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม 
กิจกรรมผู้สูงอายุเดือนธันวาคม
4 ธันวาคม 2554 กลุ่มผู้สูงอายุอาสนวิหารนักบุญอันนา
นครสวรรค์ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนธันวาคม
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
พระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา 
1 ธันวาคม 2554 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
จัดโครงการศาสนพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554ในหัวข้อ"พระเจ้าอยู่หัว
กับงานศาสนา" โดยมีผู้นำศาสนาและศาสนิกชนเข้าร่วม
สัมมนา ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor 
ชมภาพกิจกรรม
มอบของสอยดาว 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน2011โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
บริจาคของรางวัลเพื่อใช้ในกิจกรรมสอยดาว ในงานคริสต์มาส
ปี 2011 ที่อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ และวัดแม่พระองค์
อุปถัมภ์บางพระหลวง
ชมภาพกิจกรรม 
เทศบาลนครนครสรรค์มอบถุงยังชีพ 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 เทศบาลนครนครสวรรค์
นำถุงยังชีพมอบ ให้ชุมชนอาสนวิหาร นักบุญอันนาฯ
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม
เซอร์คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต เยี่ยมเยียน
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 มาแมร์ไอรีณ ชำนาญธรรม และเซอร์คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต เยี่ยมเยียน พระคุณเจ้าบรรจง อารีพรรค โดยมีคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุขให้การต้อนรับ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
ชมภาพกิจกรรม
เข้าเงียบและประชุมพระสงฆ์เขต1 สังฆมณฑลนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2554 เข้าเงียบและประชุมพระสงฆ์เขต1 สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.00 น.ประชุม
คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุอาสนวิหารนักบุญอันนา
นครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
ชมภาพกิจกรรม
คาทอลิกไทย ช่วยบรรเทาน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพ ร่วมกับกลุ่มเวชบุคคล สังฆมณฑลนครสวรรค์บริการตรวจสุขภาพชาวบ้าน
ชุมชนอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
ชมภาพกิจกรรม 
มอบของเพื่อใช้ในการจัดงานคริสต์มาส ปี 2011
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญญพาณิชยการ มอบของให้แก่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ บางพระหลวง เพื่อใช้ในการจัดงานคริสต์มาสปี 2011 ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ
บราเดอร์ ประภาส ศรีเจริญ นำคณะครูจากโรงเรียนลาซาลจันทบุรี เยี่ยมเยียนและมอบของเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม ณ ชุมชนอาสน-วิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
ประมวลภาพสถานการณ์น้ำท่วม
สถานการณ์น้ำท่วมสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์ น้ำเข้าเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554  ภาพที่ส่งมาถ่ายเมื่อเวลา
10.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2554 มีน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร น้ำได้เข้าท่วมในเขตอาสนวิหารนักบุญอันนา ตั้งแต่เวลา
ประมาณ ตี 2 ของคืนวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทำให้บ้านสัตบุรุษในเขตวัดต้องอพยพ ข้าวของ รวมถึง
สัตบุรุษออกมา ส่วนวันที่ 12 ตุลาคม มีปริมาณน้ำที่สูง
ขึ้นอย่างมาก และน้ำก็ไหลแรง
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมจัดระเบียบร้านค้า
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.00 น.
ณศูนย์อบรมBonusPastorได้มีการประชุมกลุ่มพ่อค้า
แม่ค้าที่ขายของบริเวณหน้าอาสนวิหาร นักบุญอันนา และหน้าโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เพื่อจัดระบบ
สร้างระเบียบให้เกิดความสะดวก
ในการสัญจรไปมา และร่วมมือกันในการรักษา
ความสะอาด เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
ชมภาพกิจกรรม
จิตอาสาร่วมฟื้นฟู
คณะบราเดอร์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยแสงธรรม ร่วมจิตอาสาช่วยฟื้นฟูอาสนวิหารนักบุญอันนา
ตั้งแต่วันที่ 6 -14 พฤศจิกายน 2554
ชมภาพกิจกรรม
ตัวแทนกลุ่มวินเซนต์เดอปอลมอบเวชภัณฑ์
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ตัวแทนกลุ่มวินเซนต
์เดอปอลมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
หาปลา ให้อาสนวิหารนักบุญอันนา เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์
บางพระหลวง
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมช่วยฟื้นฟู
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 คณะเซอร์ คุณครู
และนักเรียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จิตอาสาร่วมช่วยฟื้นฟูอาสนวิหารนักบุญอันนา
และบ้านพักพระสงฆ์
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการเครดิตยูเนี่ยน
คาทอลิกนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการเครดิตยูเนี่ยนคาทอลิกนครสวรรค์ ประชุมพิเศษเรื่องการกู้ยืมเงินสำหรับสมาชิก ที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ชมภาพกิจกรรม
ส่งรถน้ำเพื่อช่วยฟื้นฟู
อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ ขอขอบคุณ
รถน้ำจากเทศบาลตำบลไพศาลีและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ที่ส่งรถน้ำมาช่วยร่วมฟื้นฟู
บริเวณชุมชนอาสนวิหารนักบุญอันนา
ชมภาพกิจกรรม
ประมวลภาพความเสียหายอารามคาแมล
นครสวรรค์จากน้ำท่วม 2554

ประมวลภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมที่เข้าอาราม
ตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมใจจิตอาสาฟื้นฟูทำความสะอาดถนน
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 สัตบุรุษอาสนวิหารฯ
ร่วมใจจิตอาสาฟื้นฟูทำความสะอาดถนนบริเวณชุมชน
อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสววรค์
โดยมีคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน นำทีม
ชมภาพกิจกรรม
ศาสนสัมพันธ์ช่วยเหลือภัยน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 คณะพระภิกษุ สามเณร
วัดไทรเหนือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ได้ให้ความช่วยเหลือ
นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง เพื่อระบายน้ำที่ยังท่วมขังบริเวณ
ชั้นล่างอาสนวิหารนักบุญอันนาฯ ทางอาสนวิหารนักบุญอันนาฯ
จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมภาพกิจกรรม
ฟื้นฟูสภาพหลังน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 คุณพ่อศิริชาญ เอยงผาสุข
และชาวบ้านชุมชนอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
ร่วมกันช่วยฟื้นฟูในเขตอาสนวิหาร
นักบุญอันนา หลังน้ำท่วม
ชมภาพกิจกรรม
ประมวลภาพเก็บตกน้ำท่วม 
ประมวลภาพน้ำท่วม อาสนวิหารนักบุญอันนา
ศูนย์อบรม Bonus Pastor สุสาน และรอบๆ
ชุมชนอาสนวิหารวิหารนักบุญอันนา
ชมภาพกิจกรรม
หน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554 อาสนวิหารนักบุญอันนา
เปิดจุดบริการชุมชน สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อให้บริการ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ จากอุทกภัย
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมด้วยช่วยกัน
คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เจ้าอาวาสอาสนวิหาร
นักบุญอันนา พร้อมสัตบุรุษผู้มีจิตอาสา
ร่วมกันแจกอาหาร น้ำดื่ม และของใช้จำเป็น
แก่ชาวบ้านชุมชนอาสนวิหารนักบุญอันนา
ชมภาพกิจกรรม
คณะตัวแทนของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
เยี่ยมเยียน และมอบถุงยังชีพ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 คณะตัวแทนสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทยเยี่ยมเยียน และมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตชุมชนอาสน
วิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
ยื่นคำร้องช่วยน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 อาสนวิหาร
นักบุญอันนาเปิดจุดบริการชุมชนสำหรับ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อยื่นใบคำร้อง
ขอความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
ชมภาพกิจกรรม
ป้องกันน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ชาวบ้านชุมชน
อาสนวิหารนักบุญอันนาฯ ร่วมกันติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม
ชมภาพกิจกรรม
คาทอลิกไทยพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียง สายประคำ 
อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์พร้อมใจกัน
สวดสายประคำตามบ้านตลอดเดือนตุลาคม
เพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระ โดยเริ่มสวด
ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 ตุลาคม 2554
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
   ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยผ่านทางกลุ่มเวชบุคคล
สังฆมณฑลนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมผู้สูงอายุเดือนตุลาคม
   กลุ่มผู้สูงอายุอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ได้จัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม ร่วมกัน
ทำกิจกรรมต่างๆมีการสวดภาวนา ออกกำลังกาย
ตรวจสุขภาพ และรับประทานอาหารร่วมกัน
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
2 ต.ค. 2011
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมสภาอภิบาลเดือนกันยายน
    อาสนวิหาร น.อันนานครสวรรค์ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
สภาอภิบาลประจำเดือนกันยายน ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์ 18 ก.ย. 2011
ชมภาพกิจกรรม
ฉลองอารามคาร์แมล จ.นครสวรรค์ 2011
    คริสตชนของสังฆมณฑลนครสวรรค์ ร่วมใจกันจัดงาน
ฉลองอารามคาร์แมล จ.นครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน
อัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน
พร้อมด้วยท่านโจวานนี ดานีเอลโล สมณฑูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย และพระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
ภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมงานอย่างมากมาย 24 ก.ย. 2011
ชมภาพกิจกรรม
อบรมความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมหาโพธิ จำกัดได้จัดอบรม
ให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ให้กับกลุ่ม
คณะกรรมการของสหกรณ์ฯ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
สังฆมณฑลนครสวรรค์ 10 ก.ย. 2011
ชมภาพกิจกรรม
พลมารีจัดงานฉลองโอกาสวันแม่พระบังเกิด
   กลุ่มพลมารีอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ ซึ่งมี 4
เปซิเดี่ยม คือ 1.เปซิเดี่ยมราชินีแห่งสันติภาพ 2.เปซิเดี่ยม
อาเวมารีอา 3.เปซิเดี่ยมกุหลาบสวรรค์ 4.เปซิเดี่ยมมารดา
ผู้แนะนำ (เยาวชน) ได้จัดงานฉลองโอกาสวันแม่พระบังเกิด
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
เริ่มเวลา 17.00 น. สมาชิกพลมารีร่วมกันสวดสายประคำ
และสวดกาเตนา จากนั้นคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข
ได้บรรยายเรื่องความศรัทธาต่อแม่พระ เมื่อฟังบรรยายจบ
สมาชิกรับประทานอาหารว่างร่วมกัน แล้วปิดงาน
ด้วยการร่วมพิธีมิสซาฯ 8 ก.ย. 2011
ชมภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะอาจารย์จากประเทศเวียดนาม
   ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยของประเทศเวียดนาม
ซึ่งมาศึกษาย้อนรอยประวัติศาสตร์ในอดีตของชาวญวน
ในประเทศไทย โดยการค้นหาต้นกำเนิดของชุมชนคริสตชน
เชื้อสายญวนจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่เกาะญวน
กลางแม่น้ำเจ้าพระยา 6 ก.ย. 2011
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมใหญ่ประจำปี กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนครสวรรค์
   อาสนวิหารนักบุญอันนา ได้จัดประชุมใหญ่ประจำปีของ
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนคาทอลิกนครสวรรค์ เพื่อเลือกตั้งผู้ที่จะเป็น
คณะกรรมการชุดใหม่ รวมทั้งแบ่งเงินปันผลให้กับสมาชิก
28 ส.ค. 2011
ชมภาพกิจกรรม
อบรมและศึกษาดูงานการจัดทำบัญชีโรงเรียน
   ฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้จัดการอบรม
และศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดทำบัญชีโรงเรียน ให้แก่ฝ่ายธุรการ
ของโรงเรียนในสังฆมลฑลนครสวรรค์ เพื่อทำให้ประสิทธิภาพ
และมาตรฐานในการทำบัญชีโรงเรียนนั้นสูงขึ้น การอบรมครั้งนี้
ได้รับความสนับสนุนวิทยากรจาก ร.ร.เซนต์โยแซฟนครสวรรค์
เป็นผู้ให้การอบรมและศึกษาดูงาน 27 ส.ค. 2011
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมแกนนำผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครสวรรค์
   พระสงฆ์และแกนนำผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครสวรรค์
ร่วมกันประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงาน ในด้านต่างๆ
ของชุมชนของตนให้แก่สมาชิกได้ทราบ 20 ส.ค. 2011
ชมภาพกิจกรรม
วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ
   วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักศึกษา
สาขาวิชาคริสตศาสตร์ชั้นปี1-4 เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้ ได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันและแบ่งปันความเชื่อแก่เพื่อนๆ
ทำให้ได้รับรู้ถึงความรักขององค์พระเยซูเจ้าที่มีต่อมวล
มนุษย์บนโลกใบนี้ 15 ส.ค. 2011
ชมภาพกิจกรรม
พิธีต้อนรับสมณฑูตวาติกันประจำประเทศไทย
   สังฆมณฑลนครสวรรค์จัดพิธีฉลองอาสนวิหารนักบุญ
อันนา โดยได้รับเกียรติจากท่าน โจวานนี ดานีเอลโล
สมณฑูตวาติกันประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธี
มิสซาและพิธีเสกอาคารศูนย์อบรม BonusPastor
โดยมีพระสงฆ์ นักบวชชาย หญิงและสัตบุรุษจาก
ทั้งในและต่างสังฆมณฑลมาร่วมพิธีกันอย่างมากมาย
23 ก.ค. 2011 ชมภาพกิจกรรม
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังคาทอลิกนครสวรรค์
   พระสังฆราชเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังคาทอลิก
สังฆมณฑลนครสวรรค์ เพื่อเตรียมงานฉลองอาสนวิหาร
และต้อนรับเอกอัครสมณฑูตวาติกัน ประจำประเทศไทย
7 ก.ค. 2011 ชมภาพกิจกรรม
ประชุมวิถีชุมชนวัด BEC
   ชุมชนอาสนวิหารร่วมกันประชุม BEC วิถีชุมชนวัด
ร่วมกันศึกษาพระวาจาและแบ่งปันสิ่งดีๆ แด่คริสตชน
นำโดยบาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข 3 ก.ค. 2011
ชมภาพกิจกรรม
อบรมครูใหม่โรงเรียนของสังฆมณฑลนครสวรรค์
   ฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้จัดการอบรม
ให้กับครูใหม่ในโรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ครู
ได้ทราบถึงนโยบายการศึกษา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ในเครือคาทอลิก ได้รับเกียรติจากบาทหลวงประเสริฐ สิทธิ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และบาทหลวงพิทักษ์ ศิลาโคตรเป็น
วิทยากรอบรม พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
เป็นประธานในพิธี 2 ก.ค. 2011 ชมภาพกิจกรรม
อบรมโครงการส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนา
   สำนักงานวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ ได้จัดอบรมโครงการ
ส่งเสริมผู้แผยแผ่ศาสนา ให้ตัวแทนผู้นำศาสนาพุทธ คริสต์
และอิสลาม เพื่อให้เกิดสามัคคีกันในทุกศาสนา และเกิดความ
รักชาติไทย ภายในงานได้รับเกียรติจาก กอ.รมน.จ.นว.
เป็นวิทยากรในการอบรม และนายไพบูลย์ ปัญจะ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์อบรม
BonusPastor 28 มิ.ย. 2011 ชมภาพกิจกรรม
พิธีแห่ศีลมหาสนิท
   คริสตชนชุมชนคาทอลิกอาสนวิหารนักบุญอันนาร่วมใจกัน
เทิดพระเกียรติพระกายพระเยซูเจ้า โดยการแห่ศีลมหาสนิท
ไปยังโรงเรียนเซนต์โยแซฟ และศูนย์อบรม BonusPastor
ภายในพิธีได้มีคริสตชนมาร่วมแห่ศีลมหาสนิทกันมากมาย
คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นประธานในพิธี 26 มิ.ย. 2011
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมติดตามแผนทิศทางงานอภิบาลสังฆมณฑล
   ฝ่ายงานอภิบาลของสังฆมณฑลฯจัดงานประชุมติดตาม
แผนงานอภิบาล เพื่อสำรวจความคืบหน้าของโครงการต่างๆ
ในแต่ละเขต มีผลการดำเนินงานเป็นเช่นไรแล้วนำข้อสรุป
ที่ได้ไปพัฒนาโครงการให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 10-
11 มิ.ย. 2011
ชมภาพกิจกรรม
พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ 2011
   พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิงและสัตบุรุษของสังฆมณฑล
นครสวรรค์ พร้อมใจกันร่วมพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา โดยพระสังฆราช ยอแซฟ
พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานในพิธี 20 เม.ย. 2011
ชมภาพกิจกรรม
ค่ายคำสอน 2011
   คณะบราเดอร์และครูคำสอน ร่วมกันจัดค่ายคำสอน
ภาคฤดูร้อน ให้นักเรียนคาทอลิกที่สนใจเข้ามาเรียนรู้
ชีวิตของพระคริสตเจ้าและหลักคำสอนต่างๆ เพื่อ
เตรียมความพร้อม ในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา 3-17 เม.ย. 2011
ชมภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมชมรมผู้สูงอายุ
   เจ้าหน้าที่สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมชมผลงานของชมรม
ผู้สูงอายุของสังฆมณฑลนครสวรรค์ 1 เม.ย. 2011
ชมภาพกิจกรรม
ฉลองศาสนนามพระสังฆราช
   เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนามพระสังฆราช ยอแซฟ บรรจง
อารีพรรคและพระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้จัด
งานฉลองพร้อมกับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลงาน
ดีเด่นในสังฆมณฑลนครสวรรค์ 19 มี.ค. 2011
ชมภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมโครงการลานบุญลานปัญญา
   ชุมชนคาทอลิกอาสนวิหารนักบุญอันนาได้รับเกียรติต้อนรับ
นายชาย นครชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมชมโครงการลานบุญลานปัญญา
โดยมีตัวแทนของวัฒนธรรมจังหวัดและคุณพ่อศิริชาญ
เอียงผาสุข ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์อบรม BonusPastor
16 มี.ค. 2011
ชมภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ร.ร.เซนต์โยแซฟนครสวรรค์
   โรงเรียนเซนต์โยแซฟนครสวรรค์ได้ร่วมกับฝ่ายเยาวชนของ
สังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 ภายในงานได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรมให้แก่นักเรียน โดยทีมงานคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน
22 ก.พ. 2011
ชมภาพกิจกรรม
อบรมครูยุวธรรมทูต
   ฝ่ายงานคำสอนของสังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดอบรมครู
ยุวธรรมทูต เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะในการสอนที่ดี
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนากลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน
ที่ตนสังกัดอยู่ โดยทีมงานคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
11-12 ก.พ. 2011
ชมภาพกิจกรรม
สัมนาทิศทางงานอภิบาลเขต1
   ฝ่ายงานอภิบาลของสังฆมณฑลนครสวรรค์ ้จัดสัมมนา
ทิศทางงานอภิบาลเขต1 เพื่อหาแนวทางและข้อสรุปในการ
ปฏิบัติงาน โดยเชิญพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิงและฆราวาส
ผู้นำชุมชนมาร่วมกันระดมความคิด นำโดยคุณพ่อพิทักษ์
ศิลาโคตร ประธานสภาอภิบาล 29 ม.ค. 2011
ชมภาพกิจกรรม
พิธีมิสซาสมโภชวันพระคริสตสมภพ
   คริสตชนอาสนวิหารนักบุญอันนาร่วมใจกันจัดงานเฉลิมฉลอง
วันประสูตรขององค์พระคริสตเจ้า หน้าอาคาร BonusPastor
และเมื่อถึงเวลา 22.30 น.ก็ได้เข้าไปในวัดเพื่อร่วมพิธีมิสซา
สมโภชวันพระคริสตสมภพ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นำโดยคุณพ่อเบเนดิก ศิริชาญ เอียงผาสุข อุปสังฆราช
สังฆมณฑลนครสวรรค์ 24 ธ.ค. 2010
ชมภาพกิจกรรม
พิธีมิสซาเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ
   คริสตชนอาสนวิหารนักบุญอันนาร่วมใจกันในพิธีมิสซาเตรียม
สมโภชพระคริสตสมภพ ณ ศูนย์อบรม BonusPastor ภายใน
พิธีได้มีการให้สัตบุรุษร่วมกันแบ่งปันความเชื่อและบทภาวนา
ให้ผู้อื่นได้รับฟัง นำโดยคุณพ่อเบเนดิก ศิริชาญ เอียงผาสุข
อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครสวรรค์ 21-23 ธ.ค. 2010
ชมภาพกิจกรรม
อบรมการจัดทำเว็บไซต์
   ฝ่ายสื่อสารสังคมของสังฆมณฑลนครสวรรค์ได้เชิญวิทยากร
จาก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มาอบรมให้บุคลากรของสังฆมณฑล ในการจัดทำเว็บไซต์
โดยมีผู้เข้าอบรม 17 ท่าน โครงการครั้งนี้จัดขึ้นโดย คุณพ่อ
ประเสริฐ หินฝนทอง ผู้ช่วยพระสังฆราช 30 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2010
ชมภาพกิจกรรม
สัมมนาทิศทางงานอภิบาลสังฆมณฑล
   ในปี 2010 นี้ฝ่ายอภิบาลของสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้ตั้ง
เป้าหมายของงานอภิบาลไว้ โดยให้พระสงฆ์ นักบวชและ
ฆราวาสได้มีส่วนร่วมในงานอภิบาลจึงได้จัดการสัมมนา
ทิศทางงานอภิบาล ในหัวข้อ "การสร้างชุมชนคริสตชนแข้ม
แข็ง" นำโดยพระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย และคุณพ่อ
รังศิพล เปลี่ยนพันธ์ ณ ศูนย์อบรม BonusPastor 26-27 พ.ย. 2010
ชมภาพกิจกรรม
พิธีเปิดศูนย์อบรม BonusPastor
   เนื่องด้วยสังฆมณฑลนครสวรรค์ได้ ก่อตั้งศูนย์อบรม Bonus
Pastorขึ้น เพื่อที่จะเป็นสถานที่ประชุมระดับมาตรฐาน สำหรับ
รองรับงานประชุม สัมมนาและงานอื่นๆ ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพจึงได้โอกาสเปิดศูนย์อบรมโดยได้รับเกียรติ
จากคุณพ่อ เบเนดิก ศิริชาญ เอียงผาสุข อุปสังฆราชและ
เซอร์ อัลเฟรด สุจีร์  วรศิลป์ ผอ.โรงเรียนเซนต์โยแซฟ
นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
19 พ.ย. 2010
ชมภาพกิจกรรม
สัมมนาเจ้าหน้าที่คูเรียสังฆมณฑลนครสวรรค์
   ฝ่ายงานแพร่ธรรมของสังฆมณฑลได้จัดการสัมมนาเจ้าหน้า
ที่คูเรีย โดยเชิญพลมารีย์จากทุกเขตในสังฆมณฑล มาร่วม
การสัมมนาครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรของกลุ่มพลมารีย์
สังฆมณฑลกรุงเทพและคุณพ่อ พิทักษ์ ศิลาโคตร จิตตาธิการ
พลมารีย์ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ 30 ต.ค. 2010
ชมภาพกิจกรรม
อบรมครูคำสอนสังฆมณฑลนครสวรรค์ เขต 1-2
   ฝ่ายงานคำสอนของสังฆมณฑลได้จัดการอบรมครูคำสอน
เขต 1-2 ขึ้น เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ธรรม ความเชื่อและทักษะใหม่ๆ ในการจะนำไปใช้สอน
คำสอนให้ได้รับประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 21-22 ต.ค. 2010
ชมภาพกิจกรรม
 
Untitled Document
QR-CODE BonusPastor
Untitled Document